Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Księgowość -> KPiR -> Księgowanie kosztów

Księga Przychodów i Rozchodów:
Część 3: Księgowanie kosztów

(powrót do części 2)

Nie zalecamy czytania tego działu w dowolnej kolejności - zacznij od części 1.

Część trzecia formularza Księgi dotyczy kosztów, czyli tego wszystkiego, co pomniejsza nasz przychód.

 

W kolumnie 10 zgodnie z opisem podajemy koszty zakupu towarów handlowych i materiałów według cen zakupu, zaś w kolumnie 11 koszty uboczne zakupu (np. koszty dotyczące transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze).

Kolumna 12 jest przeznaczona do wpisywania kosztów reprezentacji i reklamy prowadzonej w inny sposób niż w środkach masowego przekazu lub prowadzonej publicznie w inny sposób. W kolumnie tej wykazuje się tylko koszty reprezentacji i reklamy, które określone zostały do wysokości 0,25% przychodu. Jest to tak zwana reklama niepubliczna. Jeżeli Twoje wydatki na reklamę niepubliczną przekroczą limit 0,25% przychodów, nadwyżkę tę musisz pokryć z własnej kieszeni. Nie możesz jej zaliczyć do kosztów firmy.

Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze). Wynagrodzenia w naturze - jeżeli przedmiotem świadczeń w naturze są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy - wpisuje się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców, a w pozostałych przypadkach na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. W praktyce: na razie Cię to nie dotyczy, skoro nie masz pracownika.
Wpisu dokonuje się na podstawie list płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze. W kolumnie tej ewidencjonuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.

Kolumna 14 do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kol. 10-13), z wyjątkiem kosztów, których nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.
W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia.

Kolumna 15 jest przeznaczona na przeniesienie kwot z kolumn 12, 13 i 14.

Kolumna 16 nie jest obowiązkowa. W kolumnie tej można wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1-14. W kolumnie tej można również wpisywać wydatki odnoszące się do przychodów miesiąca lub roku następnego (lat następnych).

Kolumna 17 także nie jest obowiązkowa i można ją wykorzystać na dowolne notatki.
Nic się nie stanie jeśli obie te kolumny pozostaną puste.

NAWIGATOR: Strona główna -> Księgowość -> KPiR -> Księgowanie kosztów