Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!


Kliknij tutaj!
Kliknij tutaj!

 

NAWIGATOR: Strona główna -> Księgowość -> KPiR -> Dowody wewnętrzne

Księga Przychodów i Rozchodów:
Dowody księgowe: DOWODY WEWNĘTRZNE

Poza opisaną wcześniej fakturą VAT najczęściej używanymi dokumentami przy prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów są Dowody Wewnętrzne. Dowody te nie są same w sobie wystarczającą podstawą do zaksięgowania jakiegoś kosztu lub przychodu. Muszą być połączone i wynikać z faktur VAT, wyciągu bankowego itp. Najbezpieczniej jest przypiąć spinaczem do Dowodu Wewnętrznego dokumenty z których wynikają sumy, które wpisaliśmy w Dowód Wewnętrzny. Nie mogą zginąć!

 

Dowody wewnętrzne (w skrócie DW) służą do udokumentowania takich kosztów, jak:

1. Przypadające na działalność gospodarczą wydatki związane z opłatami za czynsz, wodę, prąd, gaz, centralne ogrzewanie, telefon. Trzeba jednak posiadać fakturę lub inny dokument (np. informację o wysokości czynszu) do których DW się odnosi. Ponadto DW można wystawić tylko jeśli wydatek został poniesiony, czyli zapłaciliśmy za czynsz, wodę, itd.

2. Diety i inne należności za czas podróży zarówno pracowników, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.

3. Zakup materiałów pomocniczych w jednostkach handlu detalicznego (np. w kiosku).

4. Opłaty uiszczane znakami opłaty skarbowej oraz opłaty sądowe i notarialne.

5. Wydatki związane z parkowaniem samochodu.

6. Zakup bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy produktów roślinnych lub zwierzęcych, nie przerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeśli ten przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lubprzetwórstwie mleka, bądź na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt.

7. Wartość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika.

8. Zakup od ludności odpadów poużytkowych stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych.

Oto przykład poprawnego dowodu wewnętrznego:

Zauważmy, że Jan Kowalski podpisał się jako zatwierdzający, a pole podpis pozostawił puste - jest to oczywiste, bo sam ten dokument wystawił, a jako właściciel swojej firmy sam dokument zatwierdził. Pozycja księgowania, to nic innego jak numer pozycji w Księdze Przychodów i Rozchodów - zapisując dowód w księdze jednocześnie podajemy na DW pozycję księgowania, dzięki temu łatwo dowód odszukać.

W naszym przykładzie dowód obejmuje częściowe koszty związane z utrzymaniem tej części mieszkania, która służy nam do działalności gospodarczej. Właściwym dokumentem dodatkowym, który powinien zostać przypięty do tego dowodu wewnętrznego, jest dowód zapłacenia czynszu i eksploatacji (czyli fragment wyciągu, odcinek podstemplowany na poczcie itp.). Na początku segregatora dobrze jest trzymać również wyliczenie czynszu (np. ze spółdzielni) wraz z naszym określeniem, dlaczego odliczamy akurat taką a nie inną część mieszkania. Tej sprawie poświęcamy odrębny tekst.

NAWIGATOR: Strona główna -> Księgowość -> KPiR -> Dowody wewnętrzne